Xuyên Nhanh Chi 囧囧 Hữu Thần - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Xuyên Nhanh Chi 囧囧 Hữu Thần

Xuyên Nhanh Chi 囧囧 Hữu Thần

Tác giả:Đại Bính Giáp Kê Đản

Thể loại:Xuyên Không, Nữ Hiệp

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

Sở Từ lại đã chết, lại là một loại tân cách chết. Giận quăng ngã!
Còn không phải là phạm vào điểm tiểu sai sao?
Đến nỗi biến đổi đa dạng mà làm nàng tuổi xuân chết sớm sao?
Gì? Còn phải trải qua mặt khác hơn ba mươi loại cách chết?
Làm ơn cấp đánh cái tám chiết đi!
Gì? Tiên giới ở nhận người? Bao ăn bao ở còn cấp giảm hình phạt?
Tuyển ta tuyển ta tuyển ta!
Gì? Còn có thể bao phân phối đối tượng?
Thân, nhân gia là tới công tác, không chơi trò mập mờ nga. ( thật hương cảnh cáo ) hoan nghênh gia nhập 囧囧 có thần thư hữu đàn, đàn liêu dãy số: 955534160
Xem thêm